OZ BeHappy

Ďakujeme, že nám fandíte a pomáhate. Momentálne nie sme oprávnení poberať 2% z daní. Radi Vašu pomoc prijmeme v podobe sponzorstva, prípadne materiálneho vybavenia centra. Dajte nám vedieť, ak si vieme pomôcť navzájom.

Tel. kontakt: +421 (0)910 916 178

STANOVY

STANOVY PREAMBULA
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
II. CIELE
III VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA
IV PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
V ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
VI ZÁSADY HOSPODÁRENIA
VII ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
STANOVY PREAMBULA

BeHappy – občianske združenie je, nezávislá, dobrovoľná a záujmová organizácia, združujúca na základe dorovoľného rozhodnutia rodičov detí, ktoré navštevujú, alebo v minulosti navštevovali detské centrum Happy (ďalej len centrum), ako aj ostatných záujemcov o problematiku predškolskej výchovy a dianie v detskom centre.

Občianske združenie je združením fyzických a právnických osôv v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Občianske združenie je politicky, ekonomicky a organizačne nezávislé od štátnych orgánov, orgánov samosprávy, politických strán, hnutí, nadácií a iných občianskych združení.
Občianske združenie je samostatnou právnickou osobou založenou na dobu neurčitú. Vzniká a právnu subjektivitu nadobúda registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Názov: Občianske združenie bude v právnych vzťahoch vystupovať pod názvom:
BeHappy – občianske združenie.
Sídlom Občianskeho združenia je: Gruzínska 12, 821 08 Bratislava
Občianske združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnost rozvíja v súlade s Ústavou SR a ďalšími platnými právnymi predpismi.
BeHappy môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami na základe zmluvy, sledujúcimi podobné cile v Slovenskej republike a zahraničí.

II. CIELE

1. Spolupracovať s vedením centra a jeho pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní detí .

2. Podporovať predovšetkým vzdelávacie programy a projekty v centre i mimo neho.

3. Ochraňovať záujmy a práva detí predškolského veku podľa Dohovoru o právach dieťaťa.

4. Pomáhať rodičom prí výchove detí, podnecovať diskusie o súčasných problémoch výchovy a vzdelávania a v spolupráci s odborníkmi hľadať riešenia.

5. Pomáhať deťom utvárať názor na svet a budovať kladný vzťah k prírode, ale aj k sebe samému, ku svojim rodičom a k ostatným ľuďom.

6. Podporiť výchovu deti tak, aby prežili zdravý, plnohodnotný a zmysluplný život.

7. Zabezpečovať výchovno-vzdelávací proces a prevádzku centra (napr. inovácia učebných pomôcok, prístrojov, techniky, knižnično-informačného zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, hračiek, softvérové vybavenie výpočtovej techniky, estetizácia vnútorných i vonkajších priestorov centra).

8. Podporovať občianske iniciatívy, ktoré smerujú k zmene postojov obyvateľov Slovenskej Republiky pri rozhodovaní o veciach verejných a pozdvihujú právne vedomia občanov, s cieľom zabezpečiť šťastnejšiu budúcnosť našich detí.

9. Propagácia centra na verejnosti (publikačná a edičná činnosť centra; oslavy jubileí, reprezentácia centra a pod.).

10. Organizovať odborné, samovzdelávacie workshopy, súťaže, výstavy, kultúrne a športové aktivity detí (napr. tvorivé dielne, vzdelávacie exkurzie, pobyty výmenného, vzdelávacieho, kultúrneho a športového charakteru, súťaže talentovanej mládeže – predmetové olympiády a pod., kultúrne a umelecké súťaže, športové súťaže a aktivity).

11. Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja centra (prednášková činnosť domácich a zahraničných odborníkov).

12. Zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov centra formou stáží, kurzov, exkurzií, seminárov a porád.

13. Pomáhať rodinám v núdzi organizovaním finančných zbierok, zbierok šatstva, potravín, iná pomoc.

14. Spolupracovať so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR a v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení a nadácií obdobného charakteru.

III VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA

1. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Prvými členmi občianskeho združenia sú členovia prípravného výboru, ktorí toto občianske združenie navrhli na registráciu. Občianske združenie je otvorené, nemá ohraničený počet členov.

2. Členstvo v združení vzniká na základe písomného prejavu vôle uchádzača o členstvo a zároveň kladného rozhodnutia Rady o vstupe člena do občianskeho združenia.

3. Členstvo zaniká:

a. písomným prehlásením člena o vystúpení z občianskeho združenia – dňom doručenia prehlásenia o vystúpení Rade,

b. vylúčením člena – dňom rozhodnutia Rady o vylúčení,

c. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby

d. vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena

e. zánikom združenia

4. Členský príspevok je dobrovoľný v ľubovoľnej výške.

IV PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

Členovia Občianskeho združenia majú právo:
zúčastňovať sa zhromaždenia a hlasovať na ňom,
voliť a byť volení do orgánov občianskeho združenia ,
zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia,
vyjadrovať sa k práci centra, podávať kritické pripomienky, návrhy a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom ,
byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia centra a orgánov Občianskeho združenia týkajúcich sa vedenia výchovno-vzdelávacieho procesu ,
venovať občianskemu združeniu, centru alebo záujmovým krúžkom dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku
byť informovaní o vzdelávacích výsledkoch svojich detí (sociálne, výchovné, a pod.).

Členovia Občianskeho združenia sú povinní:
zúčastňovať sa rokovaní orgánov občianskeho združenia do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít občianskeho združenia,
rešpektovať a dodržiavať ustanovenie týchto stanov,
dodržiavať zákony a iné záväzné právne predpisy SR.

V ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú zhromaždenie a rada.

1. Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe a činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov.

2. Zhromaždenie volí a odvoláva radu.

3. Zhromaždenie sa schádza minimálne 2 krát do roka. Zvoláva ho rada, a to písomne, najmenej 10 dní vopred.

4. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

5. Rada rozhoduje o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku, zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Má troch členov.

6. Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň dvoch členov Rady.

VI ZÁSADY HOSPODÁRENIA

Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté

v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Rada nadpolovičnou vačšinou

hlasov všetkých členov. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

VII ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Občianske združenie zaniká:
dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení
O zániku združenia rozhoduje Rada, pričom súčasne rozhodne aj o prechode práv a povinností k majetku združenia.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Rada likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia Rady. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra.

VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia a účinnosť dňom registrácie Občianskeho združenia na Ministerstva vnútra SR.
Stanovy boli schválené Prípravným výborom na jej zasadnutí dňa 25. októbra 2010.

Menu